SKUTECZNA WINDYKACJA DŁUGÓW – SKUTECZNY PRAWNIK OLSZTYN - Kancelaria Prawna

SKUTECZNA WINDYKACJA DŁUGÓW – SKUTECZNY PRAWNIK OLSZTYN

SKUTECZNA WINDYKACJA DŁUGÓW – SKUTECZNY PRAWNIK OLSZTYN

Dla zainteresowanych tematem windykacji długów, przedstawiamy 5
najważniejszych zasad o skutecznym egzekwowaniu pieniędzy od dłużników.

1.Nie zwlekaj z windykacją należności

W sytuacji gdy termin na zapłatę określony na fakturze/umowie, upłynie
bezskutecznie, należy od razu wystosować do swojego dłużnika wezwanie do
zapłaty. Wraz z upływem tego terminu wierzytelność staje się wymagalna.
Brak płatności skutkuje możliwością naliczenia odsetek ustawowych za
opóźnienie liczonych od następnego dnia po dniu płatności określonego na
fakturze/umowie do dnia zapłaty. Nie zwlekaj z windykacją swoich
należności, gdyż zbyt długi okres czasu od zakończenia współpracy z
dłużnikiem może utrudnić skuteczną windykację. Pierwszy i najczęstszy
problem, który może się pojawić to niewypłacalność dłużnika (brak
majątku na zaspokojenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym) lub w
przypadku firm -ogłoszenie upadłości lub likwidacji. Wówczas nawet po
uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu nakładającego na dłużnika
obowiązek zapłaty, możesz nie odzyskać swoich pieniędzy. Kolejna
trudność to zmiana adresu zamieszkania i brak jakiegokolwiek kontaktu
dłużnikiem będącym konsumentem. Ciężko jest bowiem doręczyć wezwanie do
zapłaty, a później pozew nie znając adresu pozwanego.

Skuteczny Prawnik w Olsztynie, Adwokat czy radca prawny?

2. Prowadź korespondencje z dłużnikiem w formie pisemnej

Wezwij swojego dłużnika do zapłaty. Pierwszy kontakt z Twojej strony
może być telefoniczny, jednakże w przypadku braku płatności, każde
kolejne upomnienie lub wezwanie do zapłaty powinno nastąpić w formie
pisemnej (e-mail, sms, list polecony z potwierdzeniem nadania). W tej
sposób pozostawiasz ślad swojej korespondencji z dłużnikiem, z której
wynika, że podjąłeś próbę pozasądowego rozwiązania sporu. Prowadzenie
korespondencji z dłużnikiem w formie pisemnej ma istotne znaczenie
również z tego względu, iż dłużnik odpowiadając na wezwanie do zapłaty
może jednocześnie uznać roszczenie. Co stanowi istotny dowód
potwierdzający wymagalność Twoich roszczeń i pomoże szybciej uzyskać z
sądu nakaz zapłaty.

Kancelaria radców prawnych i adwokatów Olsztyn

3.Radca Prawny radzi –  Zacznij od windykacji polubownej

Zanim skierujesz pozew o zapłatę do sądu, skontaktuj się z dłużnikiem i
podejmij próbę nakłonienia go do dobrowolnego spełnienia świadczenia.
Możesz to uczynić samodzielnie lub za pośrednictwem KANCELARII
zajmującej się windykacją należności. WEZWANIE PRZEDSĄDOWE wysłane z
KANCELARII działa na wielu dłużników dyscyplinująco i
często stanowi wystarczający sposób na odzyskanie pieniędzy. Zaletą
pozasądowej windykacji długów jest niższy koszt takich działań. Ponadto
rozwiązywanie konfliktów z dłużnikiem na drodze negocjacji być może
pozwoli zachować relacje z kontrahentem, co daje szanse na kontynuowanie
współpracy.

Kancelaria radców prawnych Olsztyn
4. Przygotuj POZEW DO SĄDU

W celu zainicjowania postępowania sądowego, należy przygotować i wnieść
pozew do właściwego sądu. Od pozwu należy uiścić opłatę sądową, której
wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Pozew jest
pismem procesowym, które zawiera określone przepisami prawa elementy. Z
uwagi na to, że każda sprawa jest inna, przed przygotowaniem pozwu warto
zasięgnąć porady prawnej RADCY PRAWNEGO lub ADWOKATA, który
przeanalizuje zasadność Twojego roszczenia, a także poinstruuje jak
sporządzić to pismo od strony formalnej, na co się powołać, jakie
dokumenty lub inne dowody załączyć. Przygotowanie pozwu można w całości
zlecić RADCY PRAWNEMU, który profesjonalnie przygotuje pozew lub też na
podstawie pełnomocnictwa będzie reprezentował w postępowaniu sądowym i
dochodził Twoich praw przed sądem.

5. Zwracaj uwagę na terminy przedawnienia

Przed złożeniem pozwu do sądu należy sprawdzić, czy Twoje roszczenie o
zapłatę długu nie przedawniło się. Obecnie ogólne terminy przedawnienia
wynoszą co do zasady 6 lat, zaś w odniesieniu do roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia
okresowe wynoszą 3 lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na
ostatni dzień roku kalendarzowego. Zatem niezależnie od tego kiedy
faktycznie upłynął termin przedawnienia, to jego koniec przypada na
ostatni dzień roku kalendarzowego. Wyjątek od tej zasady stanowią
roszczenia wobec których przepis prawa przewiduje termin przedawnienia
krótszy niż dwa lata. Skutkiem prawnym upływu terminu przedawnienia jest
to, że dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Jeśli zatem
nie dopilnujesz terminów, ich przedawnienie może spowodować, że
odzyskanie należności będzie niemożliwe.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie WINDYKACJI
NALEŻNOŚCI, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Profesjonalnie zajmiemy
się Twoją sprawą i wyegzekwujemy należne świadczenia.

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu