Prawo medyczne i farmaceutyczne - Kancelaria Prawna

Prawo medyczne i farmaceutyczne

  • konsultacje i doradztwo prawne z zakresu prawa medycznego; w szczególności regulacji prawnych określających zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych oraz realizowania świadczeń zdrowotnych, zasad odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych oraz prawnych uwarunkowań rozwoju medycyny
  • sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, przekształcania i minimalizowania kosztów
  • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresu organizacji pracy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, np. prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, zasad sporządzania i wystawiania recept lekarskich, schematu praktycznego postępowania stanowiącego ochronę w/w osób przed poniesieniem potencjalnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej za niedołożenie należytej staranności w procesie leczenia
  • reprezentowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w postępowaniach sądowych i pozasądowych w sporach z udziałem pacjentów, lekarskiego lub pielęgniarskiego samorządu zawodowego, jednostek organizacyjnych NFZ
  • reprezentowanie w postępowaniach cywilnych i obrona w sprawach karnych z tytułu błędów medycznych popełnionych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  • reprezentowanie w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
  • sporządzanie odwołań od decyzji NFZ
  • reprezentacja przed sądami, organami administracji publicznej (w tym ZUS i US) oraz Państwową Inspekcją Pracy
  • opracowanie regulacji wymaganych na gruncie RODO

Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu