ROZWÓD, A SEPARACJA - Kancelaria Prawna

ROZWÓD, A SEPARACJA

ROZWÓD, A SEPARACJA

O tym co jest lepsze dla małżonków stanowi ich wzajemne nastawienie do
siebie i chęci (lub ich brak) naprawienia relacji w związku. Małżonek,
który twierdzi, że w jego małżeństwie „nie ma już czego naprawiać” lub
„nie ma z kim rozmawiać o ratowaniu małżeństwa”, zapewne doświadczył w
swoim związku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, co
stanowi ustawową przesłankę do orzeczenia rozwodu.

Co to jest rozwód ?

 

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na mocy wyroku sądu. Podstawą do jego
wydania jest ustalenie przez Sąd, że między małżonkami nastąpił trwały i
zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli z okoliczności sprawy
wynika, że rozkład pożycia nie jest trwały, np. nie trwa długo i ma
przemijający charakter, wtedy każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd
orzekł separację.

Co do zasady separacja orzeczona wyrokiem sądu ma takie same skutki jak
rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Alimenty, rozwody, spadki, odezwij się do radcy prawnego z Olsztyna

PODOBNIE JAK PRZY ROZWODZIE, ORZEKAJĄC SEPARACJĘ:

1. Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem
małżonków i kontaktach z dzieckiem oraz ustala wysokość alimentów;
2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd może orzec o
sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim
zamieszkiwania;
3. Z chwilą orzeczenia separacji powstaje rozdzielność majątkowa między
małżonkami. Majątek wspólny może od tej chwili ulec podziałowi (umownie
lub sądownie);
4. Małżonkowie nie dziedziczą po sobie (chyba, że na podstawie
testamentu);
5. W określonych przez prawo przypadkach może dojść do powstania
obowiązku płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka (bez
ograniczenia w czasie – w przeciwieństwie do rozwodu gdzie w pewnych
przypadkach obowiązek ten może być ograniczony do okresu
pięcioletniego).

Kancelaria radców prawnych w Olsztynie - skuteczny prawnik

PO CO ZATEM SEPARACJA?

Mimo podobieństw omawianych instytucji, jest też wiele cech odmiennych.
Zasadniczą różnicą między rozwodem, a separacją jest to, że przy
separacji małżeństwo w dalszym ciągu istnieje (przynajmniej formalnie).
W niektórych przypadkach małżonkowie pozostający w separacji mogą zostać
zobowiązani są do świadczenia wzajemnej pomocy. Obowiązek ten polega
przede wszystkim na pomocy materialnej małżonkowi, który jest w trudnej
sytuacji finansowej. Po orzeczeniu rozwodu, wskazany wyżej obowiązek nie
ciąży w żadnych okolicznościach.

Separację można znieść, natomiast rozwód powoduje rozwiązanie małżeństwa
bezpowrotnie, a zatem wywołuje dalej idące skutki prawne. Po orzeczeniu
rozwodu można zawrzeć ponownie małżeństwo, a po separacji nie ma takiej
możliwości. Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje
dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia
się wyroku rozwodowego, powrócić do nazwiska, które nosił przed
zawarciem małżeństwa.

Co mówi prawo?

art. 56 § 3 krio Rozwód co do zasady nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek
wyłącznie winny. Przy separacji takie ograniczenie nie występuje. Sąd
orzeknie separację nawet jeżeli występuje o nią małżonek wyłącznie
winny.

art. 61 (2) § 1 i 2 krio Może zdarzyć się też tak, że żądania obojga małżonków będą
całkowicie rozbieżne, tj. jeden z małżonków wnosi o orzeczenie
separacji, a drugi rozwodu.

W tej sytuacji sąd będzie badał oba roszczenia i jeśli okaże się, że żądanie rozwiązania małżeństwa jest
uzasadnione, ponieważ nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, sąd
orzeknie rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne,
a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeknie separację.
Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że ustanowienie separacji
najczęściej wybierają Ci małżonkowie, którzy mimo zupełnego rozkładu
pożycia, nie są gotowi na ostateczne zerwanie więzi małżeńskich. Często
jest to podyktowane względami religijnymi lub światopoglądowymi.
Nierzadko wynika to z obawy przed wyjściem ze strefy komfortu i zmianą
dotychczasowego sposobu życia. Pomoc prawnika może w tej sytuacji okazać
się kluczowa dla podjęcia właściwych decyzji i przeprowadzenia
odpowiedniego postępowania.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej na temat rozwodu, separacji, podziału
majątku wspólnego małżonków lub alimentów zapraszamy do kontaktu. Nasza
Kancelaria Radców Prawnych w sposób dyskretny i rzeczowy
udzieli wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu