Prawo rodzinne i opiekuńcze - Kancelaria Prawna

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze, to bardzo szeroka gałąź prawna, która reguluje w głównej mierze stosunki między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi. Poszczególne działy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opisują prawa i obowiązki małżonków, ustroje majątkowe małżeńskie, ustanie małżeństwa oraz kwestie związane z opieką i zarządzaniem majątkiem małoletnich dzieci.

Małżeństwo

Zgodnie z zapisami w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Są oni zobowiązani do wzajemnej pomocy i wspieraniu się w tworzeniu własnej rodziny, m. in. przy wychowywaniu wspólnych dzieci. Prawo rodzinne reguluje również ustrojem majątkowe małżeńskie. Podstawową formą jest wspólności majątkowa małżeńska. Niemniej jednak szereg praw majątkowych został przez ustawodawcę wyodrębniony do tzw. majątków osobistych. Należą do nich szczególności te prawa i przedmioty, które małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa, a także przedmioty niezbędne do wykonywania przez małżonka działalności gospodarczej. Znajomość pełnego katalogu tych wyłączeń, ma szczególne znaczenie w przypadku zakończenia małżeństwa i podziału  majątku.

Pozostałe ustrojem majątkowe małżeńskie, czyli rozdzielność majątkowa lub rozdzielność z wyrównaniem dorobków, są popularnie zwane intercyzą. Są one regulowane poprzez treść odpowiednich umów, zawartych w formie aktu notarialnego. Gdy małżonkowie decyduje się na zawarcie intercyzy, nie powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Małżonkowie posiadają tylko i wyłącznie majątki odrębne. W przypadku ewentualnego rozwodu, nie ma konieczności prowadzenia postępowania o podział majątku.

Intercyza chroni także majątek jednego z małżonków w przypadku, gdy drugi współmałżonek prowadzi ryzykowne interesy lub ma skłonności np. do gier hazardowych. Aby móc powołać się na intercyzę, należy o jej zawarciu informować potencjalnych wierzycieli najwcześniej, jak to tylko będzie możliwe. Tego typu dane należy podać np. podczas zawierania bankowych umów kredytowych.

Kancelaria radców prawnych w Olsztynie - skuteczny prawnik

Rozwód

Przesłankami do orzeczenia rozwodu, jest ustanie między małżonkami więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej. Relacje te muszą zakończyć się minimum 6 miesięcy przed pierwszą rozprawą rozwodową. Warto pamiętać, że ustanie więzi emocjonalnej nie musi oznaczać niechęci bądź wrogości między rozwodzącymi się małżonkami. Niekiedy także ustanie więzi fizycznej, nie będzie przesłanką do rozwodu. Dzieje się tak w przypadku, gdy niezdolność do współżycia wynika np. z choroby lub wypadku. Przesłanki te zostały wprowadzone do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego celem ochrony trwałości związku małżeńskiego.

Najwięcej wątpliwości budzi ustanie więzi gospodarczej. Często bowiem małżonkowie mieszkają razem w mieszkaniu, które zakupili za wspólny kredyt. Wówczas wystarczającą przesłanką jest prowadzenie odrębnych gospodarstw domowych przez małżonków, np. poprzez odrębne zakupy, przygotowywanie posiłków, etc. Często również sąd do czasu sprzedaży mieszkania, dzieli je do wspólnego korzystania przez rozwiedzionych małżonków.

Rozwód może zostać  orzeczony bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie jednego lub obojga  współmałżonków. Należy pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, to długotrwały proces, podczas którego konieczne będą dowody, potwierdzające winę drugiego współmałżonka. Zazwyczaj też powoływani są świadkowie, dlatego należy liczyć się z ryzykiem ujawnienia przed sądem intymnych szczegółów pożycia małżeńskiego.

Skuteczny prawnik w Olsztynie- Radca Prawny Katarzyna Borowa

Opieka nad dziećmi

W czasie trwania małżeństwa, małżonkowie wspólnie wychowują dzieci. Wówczas nie ma zazwyczaj powodu, aby regulować te kwestie formalnie. Prawo rodzinne i opiekuńcze szczególnie jednak chroni dobro dzieci, dlatego w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, mogą zostać podjęte odpowiednie kroki. Zazwyczaj rozpoczynają się one wizytą pracownika socjalnego, a w oparciu o sporządzoną opinię, są podejmowane dalsze działania.

Sytuacja komplikuje się w przypadku rozwodu. W skrajnych przypadkach, sąd może odmówić orzeczenia rozwodu jeżeli miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Jeżeli małżonkowie dojdą sami do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi, mogą swój plan opieki przedstawić sądowi. Należy jednak pamiętać, że sąd będzie analizował plan rodziców głównie przez pryzmat dobra dziecka. Dlatego tak wiele kontrowersji budzi nadal tzw. opieka naprzemienna. Wynika to głównie z faktu, że dziecko potrzebuje stabilizacji, a tę często trudno osiągnąć w takim modelu opieki. Obowiązek szkolny również może pokrzyżować taki plan, ponieważ dziecko powinno uczęszczać do jednej placówki edukacyjnej.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy gwarantuje także dziadkom dziecka prawo do kontaktu z nim, mimo rozwodu rodziców. Co więcej, dziadkowie mają prawo egzekwować prawo do kontaktów z dzieckiem w drodze postępowania sądowego, jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia polubownie.

Alimenty

Kwestie finansowe, zawsze wzbudzają dużo, często negatywnych emocji. W tym miejscu warto podkreślić, że obowiązek alimentacyjny jest uzależniony od zaangażowania rodzica w wychowanie dziecka. Sam fakt, że dany rodzic nie mieszka z dzieckiem, nie przesądza o braku takiego zaangażowania. Rodzic może bowiem często spotykać się z dzieckiem, towarzyszyć w ważnych chwilach lub wspierać chociażby poprzez rozmowy telefoniczne. W przypadku braku jakiegokolwiek zainteresowania losem dziecka, alimenty są proporcjonalnie wyższe. Celem alimentów płatnych na dziecko, jest zaspokojenie uzasadnionych potrzeb dziecka, związanych szczególnie z wyżywieniem, edukacją czy leczeniem. Kwota jest też oczywiście dostosowywana do możliwości zarobkowych rodzica, zobowiązanego do alimentacji.

Prawo rodzinne reguluje także kwestię alimentów dla małżonka niewinnego rozkładu małżeństwa, który popadł w niedostatek z powodu rozwodu. Konieczne jest udowodnienie, że to właśnie rozwód stał się przyczyną niedostatku. Alimenty przysługują takiej osobie przez okres pięciu lat albo do czasu zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Zapraszamy do kancelarii radców prawnych w Olsztynie

Zasiłek rodzinny

Prawo rodzinne i opiekuńcze zakłada szeroko pojętą pomoc rodzinom w trudnym położeniu ekonomicznym. Przesłanki, jakie należy spełnić, aby uzyskać konkretny zasiłek, zostały wymieniony w ustawach szczególnych. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, np. prawnika z Olsztyna, który pomoże dopełnić formalności, koniecznych do wypłaty tej formy wsparcia. Oprócz popularnego programu 500+, istnieje jeszcze szereg innych zasiłków rodzinnych, z których mogą korzystać rodziny w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc prawna

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, wiążą się zazwyczaj z dużą dozą emocji. Dlatego w przypadku, np. rozwodu lub sporu na tle wysokości alimentów, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Tutaj na przeciw wychodzi Kancelaria Radców Prawnych Borowa&Ćwiekowska. Radca prawny Olsztyn kompleksowo poprowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zarówno na etapie sądowym lub przedsądowym. Profesjonalny pełnomocnik procesowy, to także gwarancja, że żadne wnioski i dowody nie zostaną pominięte w ferworze emocji i napięcia, związanego że sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu