PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW - Kancelaria Prawna

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Klienci często nas pytają czy przy podziale majątku wspólnego będą
musieli podzielić się z małżonkiem „swoimi pieniędzmi”, które trzymają
na „osobistym” rachunku bankowym?

 

 

 

Jakże wielkie jest zdziwienie gdy Klient dowiaduje się, że jego pieniądze z wynagrodzenia za pracę, które
od lat gromadzi na swoim rachunku bankowym nie stanowią jego wyłącznej
własności, lecz majątek wspólny. I co do zasady, będzie zobowiązany
podzielić się tymi oszczędnościami z drugim małżonkiem, nawet jeżeli ten
nie przyczynił się do powstania tego majątku.

Pieniądze znajdujące się na kontach bankowych w chwili ustania
wspólności majątkowej, stanowią majątek wspólny, chyba że jeden z
małżonków skutecznie wykaże, że te pieniądze stanowią jego majątek
osobisty, ponieważ pochodzą np. darowizny, spadku, odszkodowania za
rozstrój zdrowia lub że zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa itd.
Należy pamiętać, że kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia wyjątki od
zasady ustawowej wspólności majątkowej.

Dobry Prawnik w Olsztynie

MOMENT USTANIA WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI

Momentem ustania wspólności majątkowej między małżonkami jest dzień
zawarcia przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego o
rozdzielności majątkowej (tzw. intercyzy) lub też uprawomocnienia się
orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej albo orzeczenia
rozwodu między nimi.

Przykładowo, jeśli małżonkowie w dniu 01.05.2019 r. zawarli u notariusza
umowę o zniesieniu wspólności majątkowej, to skład majątku wspólnego
należy ustalić na dzień 01.05.2019 r. Jeżeli zaś żadnej umowy majątkowej
nie było ale np. w dniu 10.07.2020 r. orzeczono rozwód między
małżonkami, to skład majątku wspólnego będzie ustalany na dzień
10.07.2020 r. (gdyż orzeczenie rozwodu powoduje zniesienie rozdzielności
majątkowej między małżonkami).

Dla ustalenia składu majątku wspólnego kluczowy jest zatem moment
ustania wspólności majątkowej między małżonkami. Jeżeli w tym dniu na
rachunkach bankowych znajdowała się określona kwota pieniędzy to będzie
ona podlegała podziałowi między małżonkami.

Radca Prawny w Olszytnie

 

 

JAK MOŻNA UCHRONIĆ „SWOJE” OSZCZĘDNOŚCI PRZED DZIELENIEM SIĘ Z
MAŁŻONKIEM?

Zasady doświadczenia życiowego potwierdzają, że małżonkowie są w stanie
przewidzieć, że ich małżeństwo zmierza ku rozpadowi (co zwiastuje
rozwód) lub że planują wizytę u notariusza celem ustanowienia
rozdzielności majątkowej. Dzięki temu strategicznemu podejściu do tematu
mogą z wyprzedzeniem zaplanować rozdysponowanie swojego majątku przed
dniem ustania wspólności majątkowej, poprzez spożytkowanie pieniędzy na
uzasadnione koszty utrzymania rodziny (np. na koszty utrzymania
wspólnego mieszkania, spłaty kredytów, utrzymania i wychowania dzieci
oraz inne cele konsumpcyjne). W takim przypadku ten zapobiegliwy
małżonek może uniknąć rozliczenia oszczędności przy podziale majątku
wspólnego. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż zaistniałą okoliczność
spożytkowania pieniędzy na uzasadnione koszty utrzymania rodziny należy
udowodnić stosownymi dowodami w postępowaniu sądowym o podział majątku
wspólnego. W przeciwnym razie Sąd może przyjąć, że małżonek wydał te
środki na własne cele i w związku z tym powinien rozliczyć się z nich z
drugim małżonkiem.

Radca Prawny w Olsztynie - Katarzyna Borowa zaprasza

ZALECAM !

Podział majątku wspólnego często bywa skomplikowanym procesem z uwagi na
złożoność składników majątku wspólnego oraz sporny charakter interesów
obydwu stron. Obecnie małżonkowie znacznie wcześniej rozpoczynają
przygotowania do tego postępowania, gromadząc środki pieniężne na nowych
kontach. Dlatego ważne jest, aby zachować czujność na tego typu
zachowania oraz nie odwlekać podziału majątku wspólnego  w czasie.

Katarzyna Borowa – Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn – zaprasza do współpracy!

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu