ZASADY USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA CZAS URLOPU - Kancelaria Prawna

ZASADY USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA CZAS URLOPU

ZASADY USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA CZAS URLOPU

Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę, doskonale wie, że
przysługuje mu prawo do corocznego, płatnego i co do zasady
nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

 

 

 

Urlop wypoczynkowy może być
podzielony na części, ale tylko na wniosek pracownika, wówczas
przynajmniej jedna część urlopu powinna trwać minimum 14 dni
kalendarzowych. Najdłuższy urlop planujemy z reguły w okresie letnim,
kiedy pogoda najbardziej dopisuje i dzieci mają wakacje.

Problem z ustaleniem wynagrodzenia za urlop rozwiążą radcy prawni z Kancelarii Radców prawnych Borowa & Ćwiekowska

Ustalenie wynagrodzenia za urlop – Radca prawny pomoże

Odpłatność urlopu jest jedną z jego najważniejszych cech. W jaki sposób
wyliczyć wysokość należnego wynagrodzenia?

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by
otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 kodeksu pracy). W
świetle przywołanego przepisu prawa, ustalenie wysokości wynagrodzenia w
zakresie pensji zasadniczej nie przysparza w praktyce żadnych trudności.
W odniesieniu jednak do składników zmiennych wynagrodzenia, sytuacja
jest bardziej skomplikowana albowiem należy je uwzględnić oraz ustalić
ich przewidywaną wysokość w okresie urlopu. Ustawodawca przewidział, że
mogą być one obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu
3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach
znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony
do 12 miesięcy. Tak obliczone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru
wynagrodzenia urlopowego, którą następnie należy podzielić przez liczbę
godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego
została ustalona ta podstawa. Następnie trzeba pomnożyć tak ustalone
wynagrodzenie przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w
czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym
go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Radca Prawny Olsztyn, Prawnik w Olsztynie

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE – Odpowiedź uzyskasz u Radcy Prawnego

Schemat obliczania wynagrodzenia za czas urlopu najlepiej jest
przedstawić na przykładzie, tak jak poniżej.
Pracownik zatrudniony na stanowisku Przedstawiciela Handlowego korzystał
w czerwcu 2020 r. z 10 dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z warunkami
określonymi w umowie o pracę otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
premie w wysokości uzależnionej od wyników sprzedażowych. W celu
ustalenia wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy
obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia sumując wynagrodzenia za marzec,
kwiecień i maj 2020 r. (tj. 3.200 zł + 3.500 zł + 3.300 zł = 10.000 zł),
a następnie podzielić tak obliczoną podstawę wymiaru przez liczbę
godzin, w czasie których pracownik świadczył pracę w marcu, kwietniu i
maju (marzec 176 godzin + kwiecień 176 godzin + maj 160 godzin = 512
godzin; 10.000 zł / 512 godzin = 19,53 zł za godzinę). Tak ustalone
wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę
godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu, gdyby z niego
nie korzystał (10 dni urlopu x 8 godzin pracy w każdym z nich = 80
godzin). W ten sposób otrzymujemy wysokość wynagrodzenia tego pracownika
za 10 dni urlopu wypoczynkowego (80 godzin x 19,53 zł = 1.562,40 zł).

Kancelaria Radców Prawnych Borowa & Ćwiekowska służą pomocą przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop

Przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia należy odróżnić premię
regulaminową od premii uznaniowej czy nagrody. Tego drugiego nie
uwzględnia się bowiem przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia
urlopowego. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego „Tak zwana premia
uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika
wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu
wynagrodzenia urlopowego” (wyrok SN z dnia 20 lipca 2000 r., I PKN
17/00, OSNP 2002, nr 3, poz. 77). Premia ma charakter roszczeniowy,
wtedy gdy warunki jej przyznawania są zawarte w umowie o pracę lub
regulaminie wynagradzania. A to oznacza, że każdy pracownik, który
spełni wszystkie warunki nabywa prawo do wypłacenia mu dodatkowego
wynagrodzenia tytułem premii (tzw. premii regulaminowej). Premia
uznaniowa jest natomiast rodzajem nagrody, o której przyznaniu decyduje
pracodawca, mając przy tym swobodę w przyznaniu takiej premii
pracownikowi albo jej odmowie.

Masz pytania? Kancelaria Radców Prawnych Borowa & Ćwiekowska zaprasza do kontaktu. Sprawdź też naszą ofertę. Zobacz w czym możemy Ci pomóc.

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu