Odpowiedzialność zawodowa lekarzy za błąd medyczny - Kancelaria Prawna

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy za błąd medyczny

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy za błąd medyczny

Jak mówi znane przysłowie „Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie
robi”.

Wszyscy czasami popełniamy błędy – w życiu prywatnym lub w sprawach
zawodowych. Podejmujemy złe decyzje, nie dostrzegamy pomyłek. Zauważyć
należy, iż istnieje ścisły związek pomiędzy intensywnością działania, a
ilością popełnianych błędów.

Niekiedy jednak popełniony błąd może bardzo wiele kosztować. Zawody
medyczne należą do kategorii zawodów zaufania publicznego, od których
wymaga się więcej staranności przy wykonywaniu czynności służbowych niż
wobec pozostałych osób. Jest to związane z ogromnym zakresem
odpowiedzialności za najważniejsze dobra każdego człowieka, którymi są
życie i zdrowie.

Radca Prawny pomoże rozwiązać problem w błędzie medycznym

Adwokat Olsztyn

Zgodnie z ugruntowanym poglądem judykatury i doktryny prawniczej,
właściwy poziom fachowości wyznaczają kwalifikacje, posiadane
doświadczenie przy wykonywaniu określonych zabiegów medycznych,
charakter i zakres dokształcania się w pogłębianiu wiedzy medycznej i
poznawaniu nowych metod leczenia. O zawinieniu lekarza może zdecydować
nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy medycznej i umiejętności
praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej
staranności, ale także niezręczność i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu,
jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w konkretnych
okolicznościach.

Nie chodzi zatem o staranność wyższą od przeciętnej
wymaganą wobec lekarza, lecz o wysoki poziom przeciętnej staranności
każdego lekarza jako staranności zawodowej (art. 355 § 2 k.c.) i według
tej przeciętnej ocenianie konkretnego zachowania (por. wyrok Sądu
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACa 1752/15,
wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt
I ACa 1059/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 stycznia
2014 r., sygn. akt I ACa 1348/13). Do obowiązków lekarzy oraz personelu
medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia),
które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i
zasad staranności, przewidywany efekt, w postaci wyleczenia, a przede
wszystkim nienarażenie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia (por.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 maja 2015 r. I ACa
1077/14).

Błąd w sztuce lekarskiej? Gdzie szukać pomocy?

Radca Prawny w Olsztynie a prawo medyczne

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu odpowiedzialności
zawodowej lekarzy, w tym również ich odpowiedzialności za tzw. błędy w
sztuce lekarskiej. Zarówno lekarze jak i pacjenci zgłaszają się do nas
po poradę prawną z zakresu prawa medycznego. Nie zawsze bowiem jest tak, że
uszczerbek na zdrowiu pacjenta związany z przeprowadzonym leczeniem jest
kwalifikowany jako błąd lekarski z tytułu którego można pociągnąć do
odpowiedzialności personel medyczny.

Co nazywamy błędem medycznym?

Kancelaria radców prawnych w Olsztynie - skuteczny prawnik

Żeby zakwalifikować dany przypadek jako błąd medyczny muszą zostać
spełnione łącznie następujące przesłanki:
1. Postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,
2. Wina nieumyślna (lekkomyślność, rażące niedbalstwo),
3. Szkoda (rozstrój zdrowia, uszczerbek na zdrowiu, śmierć pacjenta),
4. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem
lekarza (bądź innego członka personelu medycznego), a ujemnym skutkiem
postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia.

Brak któregokolwiek z w/w elementów dyskredytuje dany przypadek do
uznania, że mamy do czynienia z błędem medycznym. Gdy natomiast dochodzi
do błędu medycznego, pacjent może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od
lekarza, podmiotu leczniczego lub od zakładu ubezpieczeń, który w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialność cywilna) ma podpisaną umowę z podmiotem
leczniczym. Bowiem konsekwencją wyrządzenia szkody jest obowiązek
wypłaty odszkodowania za błąd medyczny (np. zwrotu poniesionych kosztów leczenia) oraz
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne).

Kto ponosi odpowiedzialność?

W świetle art. 33 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych ponosi lekarz i podmiot leczniczy.
Oznacza to, że pacjent, który chce dochodzić roszczeń w związku z tzw.
błędem medycznym, może zgłosić swoje roszczenia zarówno do szpitala, jak
i bezpośrednio do leczącego lekarza.

Jeżeli pacjent wystąpi z pozwem przeciwko szpitalowi, zaś jego
roszczenia związane są z działaniem lub zaniechaniem konkretnego
lekarza, to z punktu widzenia interesów tego lekarza warto zaangażować
się w proces odszkodowawczy, podnosząc argumenty na swoją korzyść. Po
jego ewentualnym negatywnym zakończeniu podmiot leczniczy, w przypadku
zaspokojenia roszczeń pacjenta, będzie mógł zażądać części zwrotu
spełnionego świadczenia od współdłużnika (lekarza). Sąd w takim procesie
będzie badał na wniosek szpitala stopień zawinienia i stosunek, w jakim
za zdarzenie odpowiada lekarz, a w jakim placówka medyczna.

Zapraszamy do Kancelarii Radców Prawnych Borowa & Ćwiekowska

Jeżeli masz pytania związane z powyższym zagadnieniem, zgłoś się na
poradę prawną do naszej Kancelarii, rozwiejemy Twoje wątpliwości i
rzeczowo przedstawimy jakie są szanse powodzenia w Twojej sprawie.

Z poważaniem,
Katarzyna Borowa
Radca prawny

Zobacz również


Nasza oferta
Szybki kontakt

10-525 Olsztyn
ul. Partyzantów 73 lok.3

tel.: 603 469 320  /  794 583 333
e-mail: biuro@bckancelaria.pl

Skuteczność to podstawanaszego biznesu